Pääjärven pelikirja, järven tilan parantamiseksi

Pääjärven suojelu ry:n pelikirja on Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen toisen vuoden opiskelijoiden tekemä selvitys Pääjärven tilan parantamiseksi. Pelikirjan tarkoitus on kertoa konkreettisia toimia järven tilan parantamiseksi erilaisilla kustannustehokkailla kunnostustoimenpiteillä. Järven ekologisen tilan parantamisen lisäksi pohditaan keinoja järven virkistysarvon lisäämiseksi ja yhdistysten yhteistyön kehittämiseksi.

Pääjärven tilan selvitys ja kunnostus -opinnäytetyö

Pääjärven suojelu ry tilasi HAMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelija Heikka Marttila-Torniolta työn liittyen Pääjärven tilan selvitykseen ja kunnostukseen. 

Työn tavoitteena ja tarkoituksena oli käydä läpi yhdistyksen historiaan liittyvää aineistoa, koota ne yhteen, analysoida järven tilaa ja niiden pohjalta pohtia mahdollisia kunnostustoimenpiteitä.

Opinnäytetyö valmistui keväällä 2016.

Suomen lajisto uhanalaistuu, joka kymmenes laji uhanalainen

Suomessa on 2247 uhanalaista lajia (kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n tekemän vuoden 2010 uhanalaisuusarvion mukaan). Lajien uhanalaistuminen kertoo siitä että luonnossa ei ole kaikki hyvin. Uhanalaistuminen on tärkeä merkki, joka kertoo elinympäristöjen määrän vähenemisestä, laadun heikkenemisestä, sekä luonnonalueiden ja muiden ympäristöjen pirstoutumisesta. Eniten uhanalaisia lajeja on metsissä ja perinneympäristöissä. Esimerkiksi jäkälät voivat yhä huonommin, jäkälät tarvitsevat ympärilleen pienilmaston joka on mahdollinen vain laajoilla ja yhtenäisillä metsäalueilla. Nykypäivän metsätalous aukkohakkuineen on isossa osassa jäkälien uhanalaisuuden kasvamiseen.

Tässä kaksi kattavaa esitettä Suomen lajiston uhanalaistumisesta.

Hoida ja kunnosta kotirantaasi

Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) laatimassa esitteessä kuvataan hyviksi havaittuja tapoja ja menetelmiä ranta-alueiden kunnostamiseen. Hoidon ja kunnostuksen tavoitteena on usein rannan parantaminen virkistyskäyttöä, kuten uimista ja veneilyä varten, mutta tavoitteena voi olla myös kasvien ja eläinten elinolosuhteiden parantaminen. Rantojen arvokkaat elinolosuhteen on huomioitava kaikissa hankkeissa. Lue alla olevasta linkistä lisää.

Hyvä kaivo

Kaivosta saatava luonnontilainen pohjavesi on usein raikkaan makuista ja terveellistä. Veden laatu kannattaa kuitenkin tutkituttaa säännöllisesti, koska kaikki haitalliset aineet ja mikrobit eivät näy eivätkä maistu. Hyvä kaivo -esitteessä käydään läpi lyhyesti hyvän kaivon tärkeimmät ominaisuudet. Täältä löydät myös hyviä kysymyksiä ja vastauksia kaivoihin liittyen.

Hyvä jätevesien käsittely

Tässä esitteessä kerrotaan jätevesien käsittelystä kaikille niille talouksille joissa syntyy jätevettä, ja jotka eivät ole liittyneet vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti kaikkialla, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät ja vesien rehevöityminen hidastuu.  

Hoida ja kunnosta lähipuroasi

Purot ovat tärkeä vesistön osa. Vesi kulkeutuu purojen kautta järviin ja jokiin ja niitä myöten aina mereen asti. Tässä esitteessä kerrotaan puron kunnostamisen eri vaiheista. Purojen tilan paranemisesta on hyötyä eläimille, kasveille ja ihmisille. Oman lähipuron tarkkailu ja kunnostaminen on lisäksi mielenkiintoista ja hauskaa!