Vahvistettu vuosikokouksessa 24.7.2011

 1. Yhdistyksen nimi on Pääjärven suojelu ry ja sen kotipaikka on Tammela.
   
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia vesiensuojelullisia tarkoitusperiä toimialueensa piirissä.
   
 3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
  • pyrkii kokoamaan Pääjärven ja Vähä-Ilmetyn alueiden vesiensuojelusta ja järvien käytöstä kiinnostuneet henkilöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven säilyttämiseksi puhtaina ja kelvollisina virkistyskäyttöön
  • kokoaa saatavissa olevia tietoja järvien tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä sekä teettää tutkimuksia em. seikkojen selville saamiseksi
  • harjoittaa sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia
  • tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi
  • pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä toimialueen vesiensuojelua ja hoitoa koskevissa kysymyksissä neuvottelemalla eri osapuolien kanssa
  • pitää yhteyttä vesiensuojeluviranomaisiin sekä muihin vesiensuojeluyhdistyksiin
    
 4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös
  • ottaa vastaan lahjoituksia
  • omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta
    
 5. Jäsenet

  Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen sellainen yksityinen tai oikeushenkilö tai toimialueen piirissä vaikuttava kalastuskunta, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

  Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Hallitus pitää jäsenrekisteriä.

  5.1.  Liittymis- ja jäsenmaksu

  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

  5.2.  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on kehotuksesta huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Erottaminen astuu voimaan välittömästi hallituksen tekemän päätöksen jälkeen, kun asianomainen on saanut siitä tiedon.
   
 6. Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta jäsentä.

  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tarpeelliset toimihenkilöt hallitus voi valita myös yhdistyksen muista jäsenistä.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi pitää kokouksia myös puhelimitse, sähköpostilla tai muilla yhteydenpitovälineillä. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on paikalla. Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
   
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
   
 8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on 1.1. — 31.12.

  Yhdistyksellä on yksi toiminnan-/tilintarkastaja ja hänellä varamies.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan-/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

  Toiminnan-/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
   
 9. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
   
 10. Vuosikokous
  • Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
   • kokouksen avaus
   • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijat
   • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   • hyväksytään kokouksen työjärjestys
   • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
   • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
   • päätetään toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion vahvistamisesta sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
   • valitaan hallituksen puheenjohtaja
   • valitaan hallitukseen kolmesta kuuteen jäsentä
   • valitaan yksi toiminnan-/tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
   • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
     
  • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30.4. mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
    
 11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta toimittamalla kutsu jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen postitetulla kirjeellä tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
   
 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään 14 vuorokauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.